Základné informácie o regulácii

Regulácia
Ciele ukladania sankcií podľa § 20, ods. 1, písm. c) alebo písm. d) tohto zákona
Citácia
Sankciu podľa § 20 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) môže orgán dohľadu uložiť na dosiahnutie ukončenia alebo zákazu poškodzovania kolektívnych záujmov spotrebiteľov alebo na zabránenie rizika vzniku závažnej ujmy na kolektívnych záujmoch spotrebiteľov.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 25, odsek 1
Predmet regulácie Doplňujúce ustanovenia k ukladaniu sankcií (Paragraf 25, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Spotrebiteľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c40d4d303546dd94ce84