Návrh zákona o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Subjekty regulácie


Orgán dohľadu

Iný orgán dohľadu
Orgán dohľadu
Orgán dohľadu uvedený v § 2 písm. a) až g) tohto zákona
Zamestnanci orgánu dohľadu s prístupom do elektronickej databázy
Zamestnanec orgánu dohľadu


Orgány štátnej správy, orgány verejnej moci a inštitúcie zriadené zákonom

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Orgán činný v trestnom konaní
Orgán nadriadený orgánu dohľadu
Orgán verejnej moci
Orgán verejnej moci ktorý nie dohliadanou osobou alebo jej zamestnancom alebo osobou oprávnenou konať v mene dohliadanej osoby
Policajný zbor
Rada pre vysielanie a retransmisiu
Regionálna veterinárna a potravinová správa
Regionálne úrady verejného zdravotníctva
Slovenská obchodná inšpekcia
Štátna veterinárna a potravinová správa
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Súd
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv


Dohliadaná osoba

Dohliadaná osoba
Zamestnanec dohliadanej osoby


Spotrebiteľ

Člen spotrebiteľského združenia
Spotrebiteľ
Spotrebiteľ ktorý bol poškodený porušením povinnosti dohliadanej osoby
Spotrebiteľské združenie
Spotrebiteľské združenie zapísané v zozname


Fyzické osoby

Blízka osoba
Dotknutá osoba
Fyzická osoba
Fyzická osoba ktorá nie dohliadanou osobou alebo jej zamestnancom alebo osobou oprávnenou konať v mene dohliadanej osoby
Fyzická osoba podnikateľ
Iná fyzická osoba
Predvolaná fyzická osoba
Prizvaná osoba
Zamestnanec orgánu verejnej moci
Zamestnanec orgánu verejnej moci u ktorého ide o výkon služobných úloh ktoré sú v súlade s opisom jeho štátnozamestnaneckého miesta
Zamestnanec právnickej osoby
Zamestnanec príslušného orgánu


Právnické osoby a iné nezaradené subjekty

Člen štatutárneho orgánu spotrebiteľského združenia
Národná banka Slovenska
Právnická osoba
Právnická osoba ktorá nie dohliadanou osobou alebo jej zamestnancom alebo osobou oprávnenou konať v mene dohliadanej osoby
Registračná autorita pre doménu najvyššej úrovne
Slovenská republika
Štatutárny orgán spotrebiteľského združenia
Ten kto bez závažného dôvodu marí alebo ruší alebo sťažuje výkon dohľadu
Tvorca kódexu správania
Všetky subjekty
Záujmové združenie právnických osôb ktorého členom je dohliadaná osoba


Subjekty EÚ a EHP

Členský štát dožiadaného orgánu
Európska centrálna banka
Európska únia
Iný členský štát Európskej únie
Orgán iného členského štátu
Príslušné orgány členských štátov Európskej únie
Príslušné orgány štátov Európskeho hospodárskeho priestoru


Osoby uvedené v právnom predpise - nezaradené

Iná osoba
Osoba ktorá informáciu poskytla alebo ktorej sa informácia týka
Osoba ktorá vykonala úkon dohľadu
Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby
Osoba uvedená v § 13 ods. 2 písm. e) tohto zákona
Osoba uvedená v § 4 ods. 2 tohto zákona
Osoba zodpovedná za vyhotovenie zápisnice