Ten kto bez závažného dôvodu marí alebo ruší alebo sťažuje výkon dohľadu

Sankcie

Názov regulácie
Ukladanie poriadkových pokút za marenie, rušenie alebo sťažovanie výkonu dohľadu