Základné informácie o regulácii

Regulácia
Ukladanie poriadkových pokút za marenie, rušenie alebo sťažovanie výkonu dohľadu
Citácia
Orgán dohľadu môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto bez závažného dôvodu marí, ruší alebo sťažuje výkon dohľadu, najmä tým, že
a) poruší povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa § 4 ods. 1, 2, § 6 ods. 1 alebo ods. 2,
b) neumožní orgánu dohľadu vstup do priestorov, dopravných prostriedkov, stavieb a na pozemky podľa § 7 ods. 1, alebo
c) sa na predvolanie orgánu dohľadu podľa § 5 ods. 1 nedostaví bez ospravedlnenia alebo bez závažného dôvodu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 30, odsek 1
Predmet regulácie Poriadková pokuta (Paragraf 30, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Orgán dohľadu
Ten kto bez závažného dôvodu marí alebo ruší alebo sťažuje výkon dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74de24e9daea30462659b0