Návrh zákona o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Štruktúra dokumentu


§1 - Predmet úpravy

Predmet úpravy zákona
Výnimky z pôsobnosti tohto zákona v súvislosti s Národnou bankou Slovenska
Pôsobnosť ďalších oprávnení orgánu dohľadu týkajúcich sa výkonu dohľadu

§2 - Orgán dohľadu

Orgán dohľaduVýkon dohľadu


§3 - Výkon dohľadu

Spôsoby začatia výkonu dohľadu orgánom dohľadu
Spôsoby a formy výkonu dohľadu
Základné zásady a princípy činnosti orgánu dohľadu pri výkone dohľadu
Výkon dohľadu na mieste a na diaľku
Ochrana práv a oprávnených záujmov dohliadanej osoby a spotrebiteľa
Obmedzenie vzťahujúce sa na rozhodovanie o súkromnoprávnych nárokoch medzi dohliadanou osobou a spotrebiteľom
Povinnosti zamestnanca orgánu dohľadu súvisiace s výkonom dohľadu

§4 - Práva a povinnosti dohliadanej osoby a orgánu dohľadu pri výkone dohľadu

Povinnosť dohliadanej osoby, jej zamestnancov a osôb oprávnených konať v mene dohliadanej osoby, poskytovať orgánom dohľadu požadovanú súčinnosť
Povinnosť iných subjektov a osôb poskytovať orgánom dohľadu potrebnú súčinnosť
Overovanie totožnosti orgánom dohľadu
Prizvaná osoba
Odmena za účasť na úkone dohľadu podľa § 4, ods. 4 tohto zákona
Vzájomná súčinnosť orgánov dohľadu

§5 - Účasť fyzickej osoby pri úkone dohľadu

Predvolanie fyzickej osoby v súvislosti s úkonom dohľadu
Zásady výsluchu fyzickej osoby v súvislosti s výkonom dohľadu
Predvedenie fyzickej osoby v súvislosti s úkonom dohľadu
Predvedenie fyzickej osoby

§6 - Osobitné oprávnenia orgánov dohľadu v súvislosti s výkonom dohľadu

Oprávnenie orgánu dohľadu požadovať vysvetlenia, informácie, sprístupnenie údajov, dokladov, dokumentov, iných písomností a hmotných nosičov dát alebo ich kópií, ktoré sú potrebné na výkon dohľadu
Povinnosť poskytovať orgánom dohľadu úplné, správne a pravdivé vysvetlenia, informácie, údaje a písomnosti
Uplatnenie výnimky z povinnosti poskytovať vysvetlenia, informácie, údaje a dokumenty
Odobratie dokladov, dokumentov a iných písomností na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnom rozsahu
Povinnosť zabezpečiť ochranu informácií, dokladov, dokumentov, iných písomností a hmotných nosičov dát
Dokumentovanie dôkazov súvisiacich s výkonom dohľadu pri výkone dohľadu na mieste

§7 - Vstup do priestorov, dopravných prostriedkov, stavieb a na pozemky dohliadanej osoby

Právo orgánu dohľadu vstupovať do priestorov, dopravných prostriedkov, stavieb a na pozemky, ktoré dohliadaná osoba využíva na výkon podnikania
Povinnosť zamestnanca orgánu dohľadu preukázať sa preukazom alebo iným dokladom, preukazujúcim jeho príslušnosť k orgánu dohľadu
Rozsah manudukačnej povinnosti orgánu dohľadu v súvislosti so začatím výkonu dohľadu
Právo dohliadanej osoby, jej zamestnanca alebo osoby oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby, byť prítomná pri úkonoch dohľadu na mieste a súvisiace výnimky
Právo orgánu dohľadu požiadať príslušný útvar Policajného zboru o poskytnutie ochrany jeho zamestnancom pri výkone dohľadu

§8 - Kontrolný nákup

Kontrolný nákup produktov a elektronického obsahu
Oprávnené činnosti orgánu dohľadu, ktoré súvisia s kontrolným nákupom
Oznámenie o vykonaní kontrolného nákupu a súvisiaca lehota
Úprava zmluvných práv a povinností, ktoré súvisia s kontrolným nákupom
Povinnosť orgánu dohľadu znášať náklady spojené s dodaním a vrátením predmetu kontrolného nákupu
Úhrada nákladov za vzorky a skúšanie predmetu kontrolného nákupu

§9 - Zápisnica

Obsahové náležitosti zápisnice
Predbežné vyjadrenie k zápisnici o úkone dohľadu
Doručenie zápisnice a lehota na podanie písomného vyjadrenia k obsahu zápisnice

§10 - Predbežné opatrenie

Zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a inštitút predbežného opatrenia
Podmienky, obsahové náležitosti a postup pri vydaní predbežného opatrenia
Obsahové vymedzenie predbežného opatrenia
Uloženie predbežného opatrenia na mieste výkonu dohľadu
Účinky predbežného opatrenia, ktoré bolo vydané v súvislosti s výkonom dohľadu
Podávanie písomných námietok proti predbežnému opatreniu
Rozhodovanie o námietke proti predbežnému opatreniu
Zánik predbežného opatrenia
Zrušenie predbežného opatrenia
Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku v súvislosti s predbežným opatrením

§11 - Predbežné opatrenie o blokovaní

Právo požadovať odstránenie alebo zmenu obsahu uverejnenom prostredníctvom online rozhrania
Predbežné opatrenie o blokovaní
Paralelné ukladanie opatrení podľa § 11, ods. 2, písm. c) spolu s iným opatrením o blokovaní podľa § 11, ods. 2 písm. a) alebo písm. b) tohto zákona
Obsahové náležitosti opatrenia o blokovaní
Spôsob zverejňovania opatrenia o blokovaní v prípade, kedy dohliadanú osobu nie je možné identifikovať
Lehota na podanie písomnej námietky proti opatreniu o blokovaní
Rozhodnutie o námietke podanej podľa § 11, ods. 6 tohto zákona
Podanie žiadosti o výkon blokovania podľa osobitného predpisu
Zánik opatrenia o blokovaní
Zrušenie opatrenia o blokovaní
Výnimka z povinnosti začať konanie o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku vo vzťahu k opatreniu o blokovaní

§12 - Predbežná otázka

Predbežná otázka

§13 - Dobrovoľné opatrenie

Dobrovoľné opatrenie
Minimálne obsahové náležitosti písomného vyhlásenia podľa § 13 ods. 1 tohto zákona
Dôvody prijatia dobrovoľného opatrenia a jeho doručovanie orgánu dohľadu
Čestné vyhlásenie osoby podľa § 13, ods. 2, písm. e) tohto zákona
Postup orgánu dohľadu a základné zásady pri hodnotení dobrovoľného opatrenia
Výhrady orgánu dohľadu k úplnosti, spôsobu alebo rozsahu splnenia požiadaviek v zmysle § 13 ods. 5 tohto zákona
Lehota na oznámenie výsledku posúdenia v zmysle § 13 ods. 5 tohto zákona
Povinnosť splniť dobrovoľné opatrenie podľa § 13 ods. 7 tohto zákona a povinnosť preukázať toto splnenie
Postup orgánu dohľadu v prípadoch, kedy dobrovoľné opatrenie nespĺňa požiadavky podľa § 13 ods. 5 tohto zákona
Výnimka z povinnosti prihliadať na opakované vyhlásenia podľa § 13, odseku 1 tohto zákona v tej istej veci
Predĺženie lehoty stanovenej v § 13, odsekoch 6 a 7 tohto zákona
Zverejňovanie informácií o dobrovoľnom opatrení na webovom sídle orgánu dohľadu
Obsahové náležitosti informácií, poskytovaných podľa § 13 ods. 12 tohto zákona
Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku v súvislosti s dobrovoľným opatrením

§14 - Odloženie veci

Odloženie veci bez začatia konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Rozhodnutie o odložení veci
Oznámenie o odložení veci po začatí výkonu dohľadu voči dohliadanej osobe

§15 - Poučenie pred začatím konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa

Manudukačná povinnosť orgánu dohľadu pred začatím konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Lehota na prijatie dobrovoľného opatrenia alebo preukázania splnenia podmienky určenej v § 14 ods. 1 písm. b) tohto zákona
Ústna forma poučenia
Prerušenie plynutia lehoty na začatie konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa a lehoty na uloženie sankcie za porušenie tejto povinnosti

§16 - Posudzovanie zodpovednosti za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa

Posudzovanie zodpovednosti za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľaKonanie o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa


§17 - Spoločné konanie

Podmienky spoločného konania
Podmienky spoločného konania pre viaceré dohliadané osoby a vylúčenie veci dohliadanej osoby na samostatné konanie

§18 - Trvajúce porušovanie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa

Trvajúce porušovanie povinností – všeobecné vymedzenie
Základné zásady hodnotenia trvajúceho porušovania povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa

§19 - Obsahové náležitosti oznámenia o začatí konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa

Obsahové náležitosti oznámenia o začatí konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa

§20 - Sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa

Druhy sankčných opatrení za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa
Formy uloženia sankcie podľa § 20, ods. 1 tohto zákona
Základné zásady rozhodovania o uložení príslušného sankčného opatrenia
Neprípustnosť mimoriadneho zníženia sankcie pod zákonom stanovenú dolnú hranicu sadzby pokuty
Zásady ukladania úhrnných pokút za viaceré správne delikty v oblasti ochrany spotrebiteľa
Posudzovanie a súvisiace obmedzenia pri určovaní najvyššej prípustnej sadzby pokuty

§21 - Podmienky zníženia pokuty za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa

Podmienky zníženia sadzby pokuty stanovenej za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Primerané použitie ustanovenia § 13, ods. 2 na oznámenie dohliadanej osoby v zmysle § 21, ods. 1 tohto zákona

§22 - Lehota na začatie konanie o uložení sankcie za správny delikt v oblasti ochrany spotrebiteľa a lehota na uloženie sankcie

Subjektívne a objektívne lehoty na uloženie sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Plynutie lehoty na uloženie sankcie podľa § 22, ods. 1 tohto zákona pri trvajúcom porušovaní povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa

§23 - Obsahové náležitosti výroku rozhodnutia, ktorým orgán dohľadu rozhodol o zodpovednosti dohliadanej osoby a o uložení sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa

Obsahové náležitosti výroku rozhodnutia, ktorým orgán dohľadu rozhodol o zodpovednosti dohliadanej osoby a o uložení sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa

§24 - Podmienky uloženia zákazu predaja, poskytovania produktov alebo obsahu

Maximálna doba uloženia sankcie podľa § 20 ods. 1 písm. b) tohto zákona
Započítanie času zákazu predaja alebo poskytovania produktov alebo elektronického obsahu spotrebiteľom
Upustenie od výkonu zvyšku zákazu predaja, poskytovania produktov alebo elektronického obsahu

§25 - Doplňujúce ustanovenia k ukladaniu sankcií

Ciele ukladania sankcií podľa § 20, ods. 1, písm. c) alebo písm. d) tohto zákona
Určenie lehoty na splnenie uložených povinností
Podanie žiadosti o výkon blokovania ak dohliadaná osoba dobrovoľne nesplní uložené povinnosti
Zabezpečenie registrácie domény najvyššej úrovne pre orgán dohľadu

§26 - Zásada zákazu reformatio in peius

Zásada zákazu reformatio in peius

§27 - Zverejňovanie rozhodnutí

Zverejňovanie právoplatných rozhodnutí na webovom sídle orgánu dohľadu
Doba zverejnenia právoplatných rozhodnutí podľa § 27, ods. 1 tohto zákona
Zásada ochrany osobných údajov spotrebiteľov a iných fyzických osôb pri zverejňovaní rozhodnutíCezhraničná spolupráca pri výkone dohľadu


§28 - Jednotný úrad pre spoluprácu a príslušné orgány

Jednotný úrad pre spoluprácu
Úlohy orgánu dohľadu v súvislosti s plnením úloh pri cezhraničnej spolupráci
Zodpovednosť za náklady a straty, ktoré vznikli členskému štátu dožiadaného orgánu
Spolupráca Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a orgánov dohľadu
Poskytovanie informácií potrebných na plnenie úloh podľa § 28, ods. 1 tohto zákona
Súčinnosť iných orgánov verejnej moci s orgánmi dohľadu

§29 - Vonkajšie výstrahy

Subjekty oprávnené zasielať vonkajšie výstrahy pri podozrení z porušovania povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Zverejňovanie a aktualizácia zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Podmienky zápisu spotrebiteľského združenia do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Obsahové náležitosti žiadosti o zápis do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Prílohy k žiadosti o zápis podľa § 29 ods. 4 tohto zákona
Vydanie rozhodnutia o zápise do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Dôvody zamietnutia žiadosti o zápis podľa § 29 ods. 3 tohto zákona
Oznamovacia povinnosť v súvislosti so zmenou údajov podľa § 29, ods. 4 tohto zákona
Vyčiarknutie zo zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Žiadosť o zachovanie zápisu v zozname osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Doručovanie rozhodnutia o vyčiarknutí zo zoznamu v zmysle § 29, ods. 9 písm. b) až e), g) a h) tohto zákona
Oprava nesprávnych, neaktuálnych alebo nepresných informácií uvedených vo vonkajšej výstraheSprávne delikty


§30 - Poriadková pokuta

Ukladanie poriadkových pokút za marenie, rušenie alebo sťažovanie výkonu dohľadu
Sadzby poriadkových pokút ukladaných fyzickým a právnickým osobám podľa § 30 ods. 1 tohto zákona
Všeobecné zásady rozhodovania orgánu dohľadu o výške poriadkovej pokuty
Opakované uloženie poriadkovej pokuty
Začatie konania o uložení poriadkovej pokuty
Objektívna a subjektívna premlčacia doba v súvislosti s uložením poriadkovej pokuty
Poriadkové pokuty a príjem do štátneho rozpočtu

§31 - Iné správne delikty a ukladanie pokút

Ukladanie pokút za nesplnenie povinnosti uloženej v predbežnom opatrení a nesplnenie dobrovoľného opatrenia
Zákaz uloženia pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej v opatrení o blokovaní
Uloženie pokuty dohliadanej osobe, ktorá za predchádzajúce účtovné obdobie nemala žiadny obrat, prípadne jej obrat nie je možné zistiť alebo jej obrat bol nižší ako 1 000 eur
Zvýšenie sadzby uloženej pokuty na dvojnásobok
Vymedzenie obratu v zmysle § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona
Predchádzajúce účtovné obdobie v zmysle § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona
Finančná pomoc poskytnutá dohliadanému subjektu v zmysle § 31, ods. 3 tohto zákona
Základné zásady pri určovaní výšky pokuty podľa § 3, ods. 1 tohto zákona
Objektívne a subjektívne premlčacie doby v súvislosti s uložením pokuty podľa § 31, ods. 1, písm. a) a § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona
Pokuty podľa § 31, ods. 1 tohto zákona a príjem do štátneho rozpočtu§32 - Spoločné ustanovenia

Spoločné ustanovenia

§33 - Prechodné ustanovenia

Dozor, dohľad alebo kontrola dodržiavania povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa, začatá a neskončená pred 1. januárom 2020
Správne konania o porušení povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2020
Uplatnenie dobrovoľného opatrenia na porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, ku ktorému došlo pred 1. januárom 2020

§34 - Záverečné ustanovenie

Záverečné ustanovenie