Základné informácie o regulácii

Regulácia
Uloženie predbežného opatrenia na mieste výkonu dohľadu
Citácia
Zamestnanci orgánu dohľadu sú na základe skutočností zistených pri výkone dohľadu na mieste oprávnení ukladať predbežné opatrenie tiež na mieste výkonu dohľadu. Predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej vety oznámi zamestnanec orgánu dohľadu ústne dohliadanej osobe, zamestnancovi dohliadanej osoby alebo osobe oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby, ktorá je prítomná pri výkone dohľadu na mieste, a bezodkladne o ňom vyhotoví písomný záznam, ktorý doručí dohliadanej osobe. Doručením podľa predchádzajúcej vety sa rozumie tiež preukázateľné odovzdanie písomného záznamu dohliadanej osobe, zamestnancovi dohliadanej osoby alebo osobe oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby, ktorá bola prítomná pri výkone dohľadu na mieste.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 10, odsek 4
Predmet regulácie Predbežné opatrenie (Paragraf 10, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Zamestnanec orgánu dohľadu
Súvisiace subjekty Dohliadaná osoba
Zamestnanec dohliadanej osoby
Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d742b557d0f34fa9ee73782