Návrh zákona o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov - RegulácieNázov regulácie
Predmet úpravy zákona (§1)
Výnimky z pôsobnosti tohto zákona v súvislosti s Národnou bankou Slovenska (§1)
Pôsobnosť ďalších oprávnení orgánu dohľadu týkajúcich sa výkonu dohľadu (§1)
Orgán dohľadu (§2)
Spôsoby začatia výkonu dohľadu orgánom dohľadu (§3)
Spôsoby a formy výkonu dohľadu (§3)
Základné zásady a princípy činnosti orgánu dohľadu pri výkone dohľadu (§3)
Výkon dohľadu na mieste a na diaľku (§3)
Ochrana práv a oprávnených záujmov dohliadanej osoby a spotrebiteľa (§3)
Obmedzenie vzťahujúce sa na rozhodovanie o súkromnoprávnych nárokoch medzi dohliadanou osobou a spotrebiteľom (§3)
Povinnosti zamestnanca orgánu dohľadu súvisiace s výkonom dohľadu (§3)
Povinnosť dohliadanej osoby, jej zamestnancov a osôb oprávnených konať v mene dohliadanej osoby, poskytovať orgánom dohľadu požadovanú súčinnosť (§4)
Povinnosť iných subjektov a osôb poskytovať orgánom dohľadu potrebnú súčinnosť (§4)
Overovanie totožnosti orgánom dohľadu (§4)
Prizvaná osoba (§4)
Odmena za účasť na úkone dohľadu podľa § 4, ods. 4 tohto zákona (§4)
Vzájomná súčinnosť orgánov dohľadu (§4)
Predvolanie fyzickej osoby v súvislosti s úkonom dohľadu (§5)
Zásady výsluchu fyzickej osoby v súvislosti s výkonom dohľadu (§5)
Predvedenie fyzickej osoby v súvislosti s úkonom dohľadu (§5)
Predvedenie fyzickej osoby (§5)
Oprávnenie orgánu dohľadu požadovať vysvetlenia, informácie, sprístupnenie údajov, dokladov, dokumentov, iných písomností a hmotných nosičov dát alebo ich kópií, ktoré sú potrebné na výkon dohľadu (§6)
Povinnosť poskytovať orgánom dohľadu úplné, správne a pravdivé vysvetlenia, informácie, údaje a písomnosti (§6)
Uplatnenie výnimky z povinnosti poskytovať vysvetlenia, informácie, údaje a dokumenty (§6)
Odobratie dokladov, dokumentov a iných písomností na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnom rozsahu (§6)
Povinnosť zabezpečiť ochranu informácií, dokladov, dokumentov, iných písomností a hmotných nosičov dát (§6)
Dokumentovanie dôkazov súvisiacich s výkonom dohľadu pri výkone dohľadu na mieste (§6)
Právo orgánu dohľadu vstupovať do priestorov, dopravných prostriedkov, stavieb a na pozemky, ktoré dohliadaná osoba využíva na výkon podnikania (§7)
Povinnosť zamestnanca orgánu dohľadu preukázať sa preukazom alebo iným dokladom, preukazujúcim jeho príslušnosť k orgánu dohľadu (§7)
Rozsah manudukačnej povinnosti orgánu dohľadu v súvislosti so začatím výkonu dohľadu (§7)
Právo dohliadanej osoby, jej zamestnanca alebo osoby oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby, byť prítomná pri úkonoch dohľadu na mieste a súvisiace výnimky (§7)
Právo orgánu dohľadu požiadať príslušný útvar Policajného zboru o poskytnutie ochrany jeho zamestnancom pri výkone dohľadu (§7)
Kontrolný nákup produktov a elektronického obsahu (§8)
Oprávnené činnosti orgánu dohľadu, ktoré súvisia s kontrolným nákupom (§8)
Oznámenie o vykonaní kontrolného nákupu a súvisiaca lehota (§8)
Úprava zmluvných práv a povinností, ktoré súvisia s kontrolným nákupom (§8)
Povinnosť orgánu dohľadu znášať náklady spojené s dodaním a vrátením predmetu kontrolného nákupu (§8)
Úhrada nákladov za vzorky a skúšanie predmetu kontrolného nákupu (§8)
Obsahové náležitosti zápisnice (§9)
Predbežné vyjadrenie k zápisnici o úkone dohľadu (§9)
Doručenie zápisnice a lehota na podanie písomného vyjadrenia k obsahu zápisnice (§9)
Zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a inštitút predbežného opatrenia (§10)
Podmienky, obsahové náležitosti a postup pri vydaní predbežného opatrenia (§10)
Obsahové vymedzenie predbežného opatrenia (§10)
Uloženie predbežného opatrenia na mieste výkonu dohľadu (§10)
Účinky predbežného opatrenia, ktoré bolo vydané v súvislosti s výkonom dohľadu (§10)
Podávanie písomných námietok proti predbežnému opatreniu (§10)
Rozhodovanie o námietke proti predbežnému opatreniu (§10)
Zánik predbežného opatrenia (§10)
Zrušenie predbežného opatrenia (§10)
Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku v súvislosti s predbežným opatrením (§10)
Právo požadovať odstránenie alebo zmenu obsahu uverejnenom prostredníctvom online rozhrania (§11)
Predbežné opatrenie o blokovaní (§11)
Paralelné ukladanie opatrení podľa § 11, ods. 2, písm. c) spolu s iným opatrením o blokovaní podľa § 11, ods. 2 písm. a) alebo písm. b) tohto zákona (§11)
Obsahové náležitosti opatrenia o blokovaní (§11)
Spôsob zverejňovania opatrenia o blokovaní v prípade, kedy dohliadanú osobu nie je možné identifikovať (§11)
Lehota na podanie písomnej námietky proti opatreniu o blokovaní (§11)
Rozhodnutie o námietke podanej podľa § 11, ods. 6 tohto zákona (§11)
Podanie žiadosti o výkon blokovania podľa osobitného predpisu (§11)
Zánik opatrenia o blokovaní (§11)
Zrušenie opatrenia o blokovaní (§11)
Výnimka z povinnosti začať konanie o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa (§11)
Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku vo vzťahu k opatreniu o blokovaní (§11)
Predbežná otázka (§12)
Dobrovoľné opatrenie (§13)
Minimálne obsahové náležitosti písomného vyhlásenia podľa § 13 ods. 1 tohto zákona (§13)
Dôvody prijatia dobrovoľného opatrenia a jeho doručovanie orgánu dohľadu (§13)
Čestné vyhlásenie osoby podľa § 13, ods. 2, písm. e) tohto zákona (§13)
Postup orgánu dohľadu a základné zásady pri hodnotení dobrovoľného opatrenia (§13)
Výhrady orgánu dohľadu k úplnosti, spôsobu alebo rozsahu splnenia požiadaviek v zmysle § 13 ods. 5 tohto zákona (§13)
Lehota na oznámenie výsledku posúdenia v zmysle § 13 ods. 5 tohto zákona (§13)
Povinnosť splniť dobrovoľné opatrenie podľa § 13 ods. 7 tohto zákona a povinnosť preukázať toto splnenie (§13)
Postup orgánu dohľadu v prípadoch, kedy dobrovoľné opatrenie nespĺňa požiadavky podľa § 13 ods. 5 tohto zákona (§13)
Výnimka z povinnosti prihliadať na opakované vyhlásenia podľa § 13, odseku 1 tohto zákona v tej istej veci (§13)
Predĺženie lehoty stanovenej v § 13, odsekoch 6 a 7 tohto zákona (§13)
Zverejňovanie informácií o dobrovoľnom opatrení na webovom sídle orgánu dohľadu (§13)
Obsahové náležitosti informácií, poskytovaných podľa § 13 ods. 12 tohto zákona (§13)
Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku v súvislosti s dobrovoľným opatrením (§13)
Odloženie veci bez začatia konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa (§14)
Rozhodnutie o odložení veci (§14)
Oznámenie o odložení veci po začatí výkonu dohľadu voči dohliadanej osobe (§14)
Manudukačná povinnosť orgánu dohľadu pred začatím konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa (§15)
Lehota na prijatie dobrovoľného opatrenia alebo preukázania splnenia podmienky určenej v § 14 ods. 1 písm. b) tohto zákona (§15)
Ústna forma poučenia (§15)
Prerušenie plynutia lehoty na začatie konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa a lehoty na uloženie sankcie za porušenie tejto povinnosti (§15)
Posudzovanie zodpovednosti za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa (§16)
Podmienky spoločného konania (§17)
Podmienky spoločného konania pre viaceré dohliadané osoby a vylúčenie veci dohliadanej osoby na samostatné konanie (§17)
Trvajúce porušovanie povinností – všeobecné vymedzenie (§18)
Základné zásady hodnotenia trvajúceho porušovania povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa (§18)
Obsahové náležitosti oznámenia o začatí konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa (§19)
Druhy sankčných opatrení za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa (§20)
Formy uloženia sankcie podľa § 20, ods. 1 tohto zákona (§20)
Základné zásady rozhodovania o uložení príslušného sankčného opatrenia (§20)
Neprípustnosť mimoriadneho zníženia sankcie pod zákonom stanovenú dolnú hranicu sadzby pokuty (§20)
Zásady ukladania úhrnných pokút za viaceré správne delikty v oblasti ochrany spotrebiteľa (§20)
Posudzovanie a súvisiace obmedzenia pri určovaní najvyššej prípustnej sadzby pokuty (§20)
Podmienky zníženia sadzby pokuty stanovenej za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa (§21)
Primerané použitie ustanovenia § 13, ods. 2 na oznámenie dohliadanej osoby v zmysle § 21, ods. 1 tohto zákona (§21)
Subjektívne a objektívne lehoty na uloženie sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa (§22)
Plynutie lehoty na uloženie sankcie podľa § 22, ods. 1 tohto zákona pri trvajúcom porušovaní povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa (§22)
Obsahové náležitosti výroku rozhodnutia, ktorým orgán dohľadu rozhodol o zodpovednosti dohliadanej osoby a o uložení sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa (§23)
Maximálna doba uloženia sankcie podľa § 20 ods. 1 písm. b) tohto zákona (§24)
Započítanie času zákazu predaja alebo poskytovania produktov alebo elektronického obsahu spotrebiteľom (§24)
Upustenie od výkonu zvyšku zákazu predaja, poskytovania produktov alebo elektronického obsahu (§24)
Ciele ukladania sankcií podľa § 20, ods. 1, písm. c) alebo písm. d) tohto zákona (§25)
Určenie lehoty na splnenie uložených povinností (§25)
Podanie žiadosti o výkon blokovania ak dohliadaná osoba dobrovoľne nesplní uložené povinnosti (§25)
Zabezpečenie registrácie domény najvyššej úrovne pre orgán dohľadu (§25)
Zásada zákazu reformatio in peius (§26)
Zverejňovanie právoplatných rozhodnutí na webovom sídle orgánu dohľadu (§27)
Doba zverejnenia právoplatných rozhodnutí podľa § 27, ods. 1 tohto zákona (§27)
Zásada ochrany osobných údajov spotrebiteľov a iných fyzických osôb pri zverejňovaní rozhodnutí (§27)
Jednotný úrad pre spoluprácu (§28)
Úlohy orgánu dohľadu v súvislosti s plnením úloh pri cezhraničnej spolupráci (§28)
Zodpovednosť za náklady a straty, ktoré vznikli členskému štátu dožiadaného orgánu (§28)
Spolupráca Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a orgánov dohľadu (§28)
Poskytovanie informácií potrebných na plnenie úloh podľa § 28, ods. 1 tohto zákona (§28)
Súčinnosť iných orgánov verejnej moci s orgánmi dohľadu (§28)
Subjekty oprávnené zasielať vonkajšie výstrahy pri podozrení z porušovania povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa (§29)
Zverejňovanie a aktualizácia zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy (§29)
Podmienky zápisu spotrebiteľského združenia do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy (§29)
Obsahové náležitosti žiadosti o zápis do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy (§29)
Prílohy k žiadosti o zápis podľa § 29 ods. 4 tohto zákona (§29)
Vydanie rozhodnutia o zápise do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy (§29)
Dôvody zamietnutia žiadosti o zápis podľa § 29 ods. 3 tohto zákona (§29)
Oznamovacia povinnosť v súvislosti so zmenou údajov podľa § 29, ods. 4 tohto zákona (§29)
Vyčiarknutie zo zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy (§29)
Žiadosť o zachovanie zápisu v zozname osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy (§29)
Doručovanie rozhodnutia o vyčiarknutí zo zoznamu v zmysle § 29, ods. 9 písm. b) až e), g) a h) tohto zákona (§29)
Oprava nesprávnych, neaktuálnych alebo nepresných informácií uvedených vo vonkajšej výstrahe (§29)
Ukladanie poriadkových pokút za marenie, rušenie alebo sťažovanie výkonu dohľadu (§30)
Sadzby poriadkových pokút ukladaných fyzickým a právnickým osobám podľa § 30 ods. 1 tohto zákona (§30)
Všeobecné zásady rozhodovania orgánu dohľadu o výške poriadkovej pokuty (§30)
Opakované uloženie poriadkovej pokuty (§30)
Začatie konania o uložení poriadkovej pokuty (§30)
Objektívna a subjektívna premlčacia doba v súvislosti s uložením poriadkovej pokuty (§30)
Poriadkové pokuty a príjem do štátneho rozpočtu (§30)
Ukladanie pokút za nesplnenie povinnosti uloženej v predbežnom opatrení a nesplnenie dobrovoľného opatrenia (§31)
Zákaz uloženia pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej v opatrení o blokovaní (§31)
Uloženie pokuty dohliadanej osobe, ktorá za predchádzajúce účtovné obdobie nemala žiadny obrat, prípadne jej obrat nie je možné zistiť alebo jej obrat bol nižší ako 1 000 eur (§31)
Zvýšenie sadzby uloženej pokuty na dvojnásobok (§31)
Vymedzenie obratu v zmysle § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona (§31)
Predchádzajúce účtovné obdobie v zmysle § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona (§31)
Finančná pomoc poskytnutá dohliadanému subjektu v zmysle § 31, ods. 3 tohto zákona (§31)
Základné zásady pri určovaní výšky pokuty podľa § 3, ods. 1 tohto zákona (§31)
Objektívne a subjektívne premlčacie doby v súvislosti s uložením pokuty podľa § 31, ods. 1, písm. a) a § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona (§31)
Pokuty podľa § 31, ods. 1 tohto zákona a príjem do štátneho rozpočtu (§31)
Spoločné ustanovenia (§32)
Dozor, dohľad alebo kontrola dodržiavania povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa, začatá a neskončená pred 1. januárom 2020 (§33)
Správne konania o porušení povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2020 (§33)
Uplatnenie dobrovoľného opatrenia na porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, ku ktorému došlo pred 1. januárom 2020 (§33)
Záverečné ustanovenie (§34)