Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obsahové náležitosti oznámenia o začatí konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Citácia
Oznámenie o začatí konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa obsahuje najmä
a) označenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorú mala dohliadaná osoba porušiť,
b) opis skutkového stavu veci,
c) určenie lehoty na vyjadrenie dohliadanej osoby.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 19
Predmet regulácie Obsahové náležitosti oznámenia o začatí konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa (Paragraf 19, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c0b84d303549a194ce70