Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo orgánu dohľadu požiadať príslušný útvar Policajného zboru o poskytnutie ochrany jeho zamestnancom pri výkone dohľadu
Citácia
Orgán dohľadu je oprávnený písomne požiadať príslušný útvar Policajného zboru o poskytnutie ochrany zamestnancom orgánu dohľadu v mieste a čase výkonu dohľadu, ak bezprostredne predchádzajúci výkon dohľadu na mieste bol zmarený a z konania dohliadanej osoby vyplýva odôvodnený záver, že môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia zamestnanca tohto orgánu dohľadu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 7, odsek 5
Predmet regulácie Vstup do priestorov, dopravných prostriedkov, stavieb a na pozemky dohliadanej osoby (Paragraf 7, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Zamestnanec orgánu dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7428327d0f3475f1e73772