Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oprávnené činnosti orgánu dohľadu, ktoré súvisia s kontrolným nákupom
Citácia
Orgán dohľadu je oprávnený sám alebo prostredníctvom inej osoby predmet kontrolného nákupu najmä skúmať, rozobrať, podrobiť skúške alebo odobrať vzorky v rozsahu potrebnom na výkon dohľadu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 8, odsek 2
Predmet regulácie Kontrolný nákup (Paragraf 8, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7428d57d0f345550e73775