Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oprávnenie orgánu dohľadu požadovať vysvetlenia, informácie, sprístupnenie údajov, dokladov, dokumentov, iných písomností a hmotných nosičov dát alebo ich kópií, ktoré sú potrebné na výkon dohľadu
Citácia
Orgán dohľadu je oprávnený na účely výkonu dohľadu požadovať od dohliadanej osoby, orgánu verejnej moci, právnickej osoby alebo fyzickej osoby vysvetlenia, informácie, sprístupnenie údajov, písomností a hmotných nosičov dát alebo ich kópií, ktoré sú potrebné na výkon dohľadu, a vyhotoviť o ich obsahu záznam do zápisnice alebo zaistiť ich kópie; orgán dohľadu je povinný vydať dotknutej osobe písomné potvrdenie o zaistených kópiách písomností alebo hmotných nosičov dát. Informácie, ktoré sú predmetom bankového tajomstva alebo telekomunikačného tajomstva, je orgán dohľadu oprávnený požadovať za podmienok a v rozsahu podľa osobitných predpisov.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 6, odsek 1
Predmet regulácie Osobitné oprávnenia orgánov dohľadu v súvislosti s výkonom dohľadu (Paragraf 6, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Príkaz
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Povinnosť Orgán dohľadu
Nepriame právo Dotknutá osoba
Súvisiace subjekty Orgán verejnej moci
Dohliadaná osoba
Fyzická osoba
Právnická osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74254f58cfd01d6244c9ac