Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zásada zákazu reformatio in peius
Citácia
V odvolacom konaní nemožno zmeniť uloženú sankciu v neprospech dohliadanej osoby, ak neboli zistené nové podstatné skutkové okolnosti.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 26
Predmet regulácie Zásada zákazu reformatio in peius (Paragraf 26, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c4a14d303540b094ce88