Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť dohliadanej osoby, jej zamestnancov a osôb oprávnených konať v mene dohliadanej osoby, poskytovať orgánom dohľadu požadovanú súčinnosť
Citácia
Dohliadaná osoba, zamestnanec dohliadanej osoby a osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby sú povinní poskytnúť súčinnosť požadovanú orgánom dohľadu na účely výkonu dohľadu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dohľadu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 4, odsek 1
Predmet regulácie Práva a povinnosti dohliadanej osoby a orgánu dohľadu pri výkone dohľadu (Paragraf 4, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dohliadaná osoba
Zamestnanec dohliadanej osoby
Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby
Nepriame právo Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74232f58cfd0d8ee44c9a0