Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo dohliadanej osoby, jej zamestnanca alebo osoby oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby, byť prítomná pri úkonoch dohľadu na mieste a súvisiace výnimky
Citácia
Dohliadaná osoba, zamestnanec dohliadanej osoby alebo osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby, ktorá sa nachádza na mieste výkonu dohľadu, je oprávnená byť prítomná pri jednotlivých úkonoch dohľadu na mieste; to neplatí, ak ide o kontrolný nákup vykonávaný nepriamo alebo pod utajenou totožnosťou.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 7, odsek 4
Predmet regulácie Vstup do priestorov, dopravných prostriedkov, stavieb a na pozemky dohliadanej osoby (Paragraf 7, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Dohliadaná osoba
Zamestnanec dohliadanej osoby
Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7428037d0f34c24ee73771