Základné informácie o regulácii

Regulácia
Poskytovanie informácií potrebných na plnenie úloh podľa § 28, ods. 1 tohto zákona
Citácia
Orgány dohľadu poskytujú ministerstvu hospodárstva informácie potrebné na plnenie úloh podľa odseku 1 v lehote určenej ministerstvom hospodárstva. Informácie o zmene pôsobnosti a právomociach v oblasti ochrany spotrebiteľa, o zmene zamestnancov s prístupom do elektronickej databázy a ich kontaktných údajov zasielajú orgány dohľadu ministerstvu hospodárstva bezodkladne po tom, keď k zmene došlo.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 28, odsek 5
Predmet regulácie Jednotný úrad pre spoluprácu a príslušné orgány (Paragraf 28, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Nepriame právo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Súvisiace subjekty Zamestnanci orgánu dohľadu s prístupom do elektronickej databázy
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c6dd4d30351d2494ce92