Základné informácie o regulácii

Regulácia
Doručenie zápisnice a lehota na podanie písomného vyjadrenia k obsahu zápisnice
Citácia
Orgán dohľadu doručí zápisnicu podľa odseku 2 dohliadanej osobe a určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od doručenia zápisnice, na podanie písomného vyjadrenia k obsahu zápisnice; to neplatí, ak by doručením zápisnice o kontrolnom nákupe, ktorý orgán dohľadu vykonal nepriamo alebo pod utajenou totožnosťou, mohol byť zmarený účel výkonu dohľadu. Doručením podľa predchádzajúcej vety sa rozumie tiež preukázateľné odovzdanie rovnopisu zápisnice dohliadanej osobe, zamestnancovi dohliadanej osoby alebo osobe oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby, ktorá bola prítomná pri úkone dohľadu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 9, odsek 3
Predmet regulácie Zápisnica (Paragraf 9, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Nepriame právo Dohliadaná osoba
Súvisiace subjekty Zamestnanec dohliadanej osoby
Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d742a317d0f3462b2e7377d