Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vydanie rozhodnutia o zápise do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Citácia
Ak spotrebiteľské združenie spĺňa podmienky podľa odseku 3, ministerstvo hospodárstva vydá rozhodnutie o zápise spotrebiteľského združenia do zoznamu. Proti rozhodnutiu o zápise spotrebiteľského združenia do zoznamu nie je prípustný opravný prostriedok. Rozhodnutie o zápise spotrebiteľského združenia do zoznamu nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia právnickej osobe. Ministerstvo hospodárstva zapíše spotrebiteľské združenie do zoznamu ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zápise spotrebiteľského združenia do zoznamu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 29, odsek 6
Predmet regulácie Vonkajšie výstrahy (Paragraf 29, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Nepriame právo Spotrebiteľské združenie
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c9134d3035230a94ce9a