Základné informácie o regulácii

Regulácia
Predĺženie lehoty stanovenej v § 13, odsekoch 6 a 7 tohto zákona
Citácia
Orgán dohľadu môže lehotu podľa odsekov 6 a 7 predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Orgán dohľadu je povinný o každom predĺžení lehoty podľa predchádzajúcej vety bezodkladne informovať dohliadanú osobu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 13, odsek 11
Predmet regulácie Dobrovoľné opatrenie (Paragraf 13, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Príkaz
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Povinnosť Orgán dohľadu
Nepriame právo Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7435997d0f34b25de737a2