Základné informácie o regulácii

Regulácia
Podanie žiadosti o výkon blokovania ak dohliadaná osoba dobrovoľne nesplní uložené povinnosti
Citácia
Ak dohliadaná osoba dobrovoľne nesplní povinnosť uloženú v rozhodnutí podľa odseku 2, môže orgán dohľadu podať žiadosť o výkon blokovania podľa osobitného predpisu. Na výkon rozhodnutia podľa odseku 2, ktoré je vykonateľné, sa nevzťahuje správny poriadok.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 25, odsek 3
Predmet regulácie Doplňujúce ustanovenia k ukladaniu sankcií (Paragraf 25, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c4564d3035794b94ce86