Základné informácie o regulácii

Regulácia
Podmienky spoločného konania
Citácia
Ak sa dohliadaná osoba dopustí porušenia viacerých povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa a na konanie o nich je príslušný ten istý orgán dohľadu, vykoná sa spoločné konanie o všetkých týchto porušeniach.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 17, odsek 1
Predmet regulácie Spoločné konanie (Paragraf 17, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c0134d3035b41a94ce6b