Základné informácie o regulácii

Regulácia
Správne konania o porušení povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2020
Citácia
Správne konania o porušení povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa podľa všeobecného predpisu o ochrane spotrebiteľa alebo osobitných predpisov začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2020, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 33, odsek 2
Predmet regulácie Prechodné ustanovenia (Paragraf 33, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74e187e9daea85442659c5