Základné informácie o regulácii

Regulácia
Posudzovanie a súvisiace obmedzenia pri určovaní najvyššej prípustnej sadzby pokuty
Citácia
Ak orgán dohľadu rozhoduje o uložení ďalšej pokuty za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorého sa dohliadaná osoba dopustila skôr, ako bolo vydané rozhodnutie, ktorým orgán dohľadu uložil dohliadanej osobe pokutu za iné porušenie v oblasti ochrany spotrebiteľa, nesmie ďalšia ukladaná pokuta spolu s dovtedy uloženou pokutou prevyšovať najvyššiu prípustnú sadzbu pokuty podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na zbiehajúce sa porušenie povinnosti s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty vrátane zvýšenia sadzby pokuty podľa osobitných predpisov alebo zníženia sadzby pokuty podľa § 21 ods. 1. Prvá veta sa vzťahuje aj na ukladanie sankcie podľa odseku 1 písm. b).
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 20, odsek 6
Predmet regulácie Sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa (Paragraf 20, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c1ec4d3035516194ce77