Základné informácie o regulácii

Regulácia
Objektívna a subjektívna premlčacia doba v súvislosti s uložením poriadkovej pokuty
Citácia
Poriadkovú pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán dohľadu dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 30, odsek 6
Predmet regulácie Poriadková pokuta (Paragraf 30, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74decbe9daeaf1e52659b5