Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obsahové náležitosti zápisnice
Citácia
Orgán dohľadu vyhotovuje o úkone dohľadu okrem písomného úkonu písomnú zápisnicu, ktorá obsahuje
a) názov a sídlo orgánu dohľadu,
b) identifikačné údaje dohliadanej osoby v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia alebo identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, adresa trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby – podnikateľa, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, ak ide o právnickú osobu,
c) meno, priezvisko a funkciu alebo číslo preukazu alebo iného dokladu podľa § 7 ods. 2, ktorý identifikuje osobu, ktorá vykonala úkon dohľadu,
d) meno, priezvisko a funkciu dohliadanej osoby, zamestnanca dohliadanej osoby alebo osoby oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby, ktorá bola prítomná pri úkone dohľadu,
e) predmet úkonu dohľadu,
f) miesto a trvanie úkonu dohľadu,
g) priebeh úkonu dohľadu a zistenia orgánu dohľadu,
h) miesto a deň vyhotovenia zápisnice,
i) meno, priezvisko a funkciu alebo číslo preukazu alebo iného dokladu podľa § 7 ods. 2, ktorý identifikuje osobu zodpovednú za vyhotovenie zápisnice vrátane jej podpisu,
j) podpis dohliadanej osoby, zamestnanca dohliadanej osoby alebo osoby oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby podľa písmena d) alebo informáciu, že táto osoba odmietla zápisnicu podpísať; to neplatí, ak ide o zápisnicu o kontrolnom nákupe, ktorý orgán dohľadu vykonal nepriamo alebo pod utajenou totožnosťou, a sprístupnením zápisnice by mohol byť zmarený účel výkonu dohľadu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 9, odsek 1
Predmet regulácie Zápisnica (Paragraf 9, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Dohliadaná osoba
Zamestnanec dohliadanej osoby
Fyzická osoba
Fyzická osoba podnikateľ
Osoba ktorá vykonala úkon dohľadu
Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby
Osoba zodpovedná za vyhotovenie zápisnice
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7429da7d0f347f21e7377b