Základné informácie o regulácii

Regulácia
Overovanie totožnosti orgánom dohľadu
Citácia
Orgán dohľadu je oprávnený pri výkone dohľadu overovať totožnosť dohliadanej osoby, zamestnanca dohliadanej osoby, osoby oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby a osôb uvedených v odseku 2.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 4, odsek 3
Predmet regulácie Práva a povinnosti dohliadanej osoby a orgánu dohľadu pri výkone dohľadu (Paragraf 4, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Nepriama povinnoť Dohliadaná osoba
Zamestnanec dohliadanej osoby
Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby
Osoba uvedená v § 4 ods. 2 tohto zákona
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74237e58cfd0beb944c9a2