Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dobrovoľné opatrenie
Citácia
Dobrovoľným opatrením sa rozumie písomné záväzné vyhlásenie dohliadanej osoby, že dobrovoľne ukončila alebo ukončí porušovanie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa a ak to povaha porušenia pripúšťa, tiež vykonala alebo vykoná nápravu v prospech spotrebiteľov, ktorí boli poškodení porušením povinnosti dohliadanej osoby alebo ich práva alebo právom chránené záujmy boli týmto porušením inak dotknuté.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 13, odsek 1
Predmet regulácie Dobrovoľné opatrenie (Paragraf 13, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Dohliadaná osoba
Spotrebiteľ ktorý bol poškodený porušením povinnosti dohliadanej osoby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7431db7d0f34668be73798