Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a inštitút predbežného opatrenia
Citácia
Ak dochádza k porušovaniu povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa a je potrebné bezodkladne zabezpečiť ochranu spotrebiteľa, ak porušovanie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa bezprostredne hrozí alebo na zabezpečenie účelu alebo priebehu výkonu dohľadu môže orgán dohľadu vydať predbežné opatrenie, ktorým dohliadanej osobe v rozsahu primeranom na zabezpečenie sledovaného účelu nariadi, aby niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo strpela, alebo ktorým nariadi zabezpečenie veci potrebnej na vykonanie dôkazov.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 10, odsek 1
Predmet regulácie Predbežné opatrenie (Paragraf 10, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Nepriama povinnoť Dohliadaná osoba
Súvisiace subjekty Spotrebiteľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d742ace7d0f345c03e7377f