Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obsahové náležitosti výroku rozhodnutia, ktorým orgán dohľadu rozhodol o zodpovednosti dohliadanej osoby a o uložení sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Citácia
Výrok rozhodnutia, ktorým orgán dohľadu rozhodol o zodpovednosti dohliadanej osoby a uložení sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, obsahuje okrem náležitostí podľa § 47 ods. 2 správneho poriadku aj
a) opis skutkového stavu veci,
b) ustanovenie všeobecného predpisu o ochrane spotrebiteľa4) alebo osobitných predpisov, ktoré bolo porušené,
c) druh sankcie podľa § 20 ods. 1 a výmeru sankcie.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 23
Predmet regulácie Obsahové náležitosti výroku rozhodnutia, ktorým orgán dohľadu rozhodol o zodpovednosti dohliadanej osoby a o uložení sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa (Paragraf 23, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c3174d303506bb94ce7e