Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť poskytovať orgánom dohľadu úplné, správne a pravdivé vysvetlenia, informácie, údaje a písomnosti
Citácia
Orgán verejnej moci, právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná poskytnúť na žiadosť orgánu dohľadu úplné, správne a pravdivé vysvetlenia, informácie, údaje, písomnosti a hmotné nosiče dát, ktoré má k dispozícii, v štátnom jazyku, bezodplatne, vo forme a lehote určenej orgánom dohľadu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 6, odsek 2
Predmet regulácie Osobitné oprávnenia orgánov dohľadu v súvislosti s výkonom dohľadu (Paragraf 6, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán verejnej moci
Fyzická osoba
Právnická osoba
Nepriame právo Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74259158cfd0298244c9ad