Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť zabezpečiť ochranu informácií, dokladov, dokumentov, iných písomností a hmotných nosičov dát
Citácia
Orgán dohľadu je povinný zabezpečiť ochranu informácií, písomností a hmotných nosičov dát, aby nedošlo k neoprávnenému sprístupneniu obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstva, poštového tajomstva alebo telekomunikačného tajomstva. Porušením povinnosti podľa predchádzajúcej vety nie je poskytnutie informácií a podkladov na plnenie úloh orgánov dohľadu a pri spolupráci podľa osobitného predpisu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 6, odsek 5
Predmet regulácie Osobitné oprávnenia orgánov dohľadu v súvislosti s výkonom dohľadu (Paragraf 6, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74261958cfd0ad7e44c9b0