Základné informácie o regulácii

Regulácia
Manudukačná povinnosť orgánu dohľadu pred začatím konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Citácia
Orgán dohľadu je povinný najneskôr pred začatím konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa poučiť dohliadanú osobu o podmienkach odloženia veci podľa § 14 ods. 1 písm. b), o možnosti prijať dobrovoľné opatrenie a o dôsledkoch jeho prijatia podľa § 14 ods. 1 písm. c); to neplatí, ak ide o opakované porušenie tej istej povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, za porušenie ktorej už bola dohliadanej osobe uložená pokuta orgánom dohľadu, počas 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty, porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorého sa dohliadaná osoba dopustila skôr, ako bolo vydané rozhodnutie, ktorým orgán dohľadu uložil dohliadanej osobe pokutu za iné porušenie v oblasti ochrany spotrebiteľa.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 15, odsek 1
Predmet regulácie Poučenie pred začatím konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa (Paragraf 15, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Nepriame právo Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d743ab6346eeb77e34b9017