Základné informácie o regulácii

Regulácia
Rozhodnutie o námietke podanej podľa § 11, ods. 6 tohto zákona
Citácia
Orgán dohľadu rozhodne o námietke podľa odseku 6 do piatich dní odo dňa jej doručenia. Rozhodnutie orgánu dohľadu o námietke je konečné.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 11, odsek 7
Predmet regulácie Predbežné opatrenie o blokovaní (Paragraf 11, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Nepriame právo Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d742e2d7d0f348770e73790