Základné informácie o regulácii

Regulácia
Maximálna doba uloženia sankcie podľa § 20 ods. 1 písm. b) tohto zákona
Citácia
Sankciu podľa § 20 ods. 1 písm. b) môže orgán dohľadu uložiť najdlhšie na tri roky.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 24, odsek 1
Predmet regulácie Podmienky uloženia zákazu predaja, poskytovania produktov alebo obsahu (Paragraf 24, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c35f4d3035377994ce80