Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zánik predbežného opatrenia
Citácia
Predbežné opatrenie zanikne
a) uplynutím doby, na ktorú bolo vydané, alebo jeho úplným splnením,
b) zrušením,
c) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia orgánu dohľadu o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 10, odsek 8
Predmet regulácie Predbežné opatrenie (Paragraf 10, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d742bf57d0f341323e73786