Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výkon dohľadu na mieste a na diaľku
Citácia
Orgán dohľadu môže vykonávať dohľad na mieste a dohľad na diaľku. Dohľad na mieste sa vykonáva priamo u dohliadanej osoby alebo na inom mieste, ktoré súvisí s činnosťou dohliadanej osoby. Dohľad na diaľku sa vykonáva získavaním, spracúvaním a vyhodnocovaním informácií a podkladov inak ako dohľadom na mieste, najmä na základe informácií a podkladov predložených dohliadanou osobou alebo osobou podľa § 4 ods. 2 alebo kontrolou online rozhrania.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 3, odsek 4
Predmet regulácie Výkon dohľadu (Paragraf 3, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Dohliadaná osoba
Osoba uvedená v § 4 ods. 2 tohto zákona
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74225158cfd04e8344c99b