Základné informácie o regulácii

Regulácia
Predchádzajúce účtovné obdobie v zmysle § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona
Citácia
Predchádzajúcim účtovným obdobím podľa odseku 1 písm. b) sa rozumie účtovné obdobie, za ktoré bola zostavená posledná riadna účtovná závierka.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 31, odsek 6
Predmet regulácie Iné správne delikty a ukladanie pokút (Paragraf 31, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74e051e9daea8c2d2659bd