Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zverejňovanie právoplatných rozhodnutí na webovom sídle orgánu dohľadu
Citácia
Orgán dohľadu zverejňuje na svojom webovom sídle všetky ním vydané právoplatné rozhodnutia v oblasti ochrany spotrebiteľa vrátane právoplatných rozhodnutí nadriadeného orgánu a súdov o preskúmaní rozhodnutí orgánu dohľadu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 27, odsek 1
Predmet regulácie Zverejňovanie rozhodnutí (Paragraf 27, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Súd
Orgán nadriadený orgánu dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c5344d3035602794ce8a