Základné informácie o regulácii

Regulácia
Úlohy orgánu dohľadu v súvislosti s plnením úloh pri cezhraničnej spolupráci
Citácia
Orgán dohľadu plní pri cezhraničnej spolupráci úlohy príslušného orgánu a spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie a štátov Európskeho hospodárskeho priestoru pri presadzovaní právne záväzných aktov Európskej únie v rozsahu jeho pôsobnosti podľa § 1 ods. 3 alebo § 2. Orgán dohľadu pri cezhraničnej spolupráci sprístupňuje a poskytuje iným členským štátom informácie, ktoré súvisia s výkonom dohľadu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 28, odsek 2
Predmet regulácie Jednotný úrad pre spoluprácu a príslušné orgány (Paragraf 28, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Príslušné orgány členských štátov Európskej únie
Príslušné orgány štátov Európskeho hospodárskeho priestoru
Iný členský štát Európskej únie
Európska únia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c6684d30356fc894ce8f