Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zvýšenie sadzby uloženej pokuty na dvojnásobok
Citácia
Ak dohliadaná osoba opakovane poruší povinnosť podľa odseku 1 v priebehu jedného roka odo dňa uloženia pokuty podľa odseku 1, sadzby pokuty podľa odseku 1 sa zvyšujú na dvojnásobok.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 31, odsek 4
Predmet regulácie Iné správne delikty a ukladanie pokút (Paragraf 31, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74e011e9daea20a22659bb