Základné informácie o regulácii

Regulácia
Minimálne obsahové náležitosti písomného vyhlásenia podľa § 13 ods. 1 tohto zákona
Citácia
Dohliadaná osoba v písomnom vyhlásení podľa odseku 1 doručenému orgánu dohľadu uvedie najmä
a) povinnosť, ktorú porušila, spôsobenú škodu alebo inú ujmu na právach spotrebiteľov, ktorej sa dobrovoľné opatrenie týka,
b) rozsah dobrovoľného opatrenia,
c) počet spotrebiteľov, ktorých sa dobrovoľné opatrenie týka,
d) spôsob realizácie dobrovoľného opatrenia,
e) či pri prijatí dobrovoľného opatrenia alebo pri plnení dobrovoľného opatrenia spolupracuje so spotrebiteľským združením, tvorcom kódexu správania, záujmovým združením právnických osôb, ktorého je členom, alebo inou osobou a v akom rozsahu,
f) kedy bolo dobrovoľné opatrenie splnené alebo lehotu, v ktorej bude splnené,
g) spôsob a lehotu na preukázanie splnenia dobrovoľného opatrenia orgánu dohľadu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 13, odsek 2
Predmet regulácie Dobrovoľné opatrenie (Paragraf 13, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dohliadaná osoba
Súvisiace subjekty Orgán dohľadu
Spotrebiteľ
Záujmové združenie právnických osôb ktorého členom je dohliadaná osoba
Tvorca kódexu správania
Iná osoba
Spotrebiteľské združenie
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7432087d0f340c94e73799