Základné informácie o regulácii

Regulácia
Základné zásady hodnotenia trvajúceho porušovania povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Citácia
Ak dohliadaná osoba pokračovala v porušovaní tej istej povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa a medzi jednotlivými porušeniami je objektívna súvislosť v spôsobe, čase porušenia povinnosti a predmete tohto porušenia, protiprávnosť čiastkových porušení spáchaných najneskôr do času začatia konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa sa posudzuje ako jedno porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 18, odsek 2
Predmet regulácie Trvajúce porušovanie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa (Paragraf 18, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c0974d30354f4894ce6f