Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vymedzenie obratu v zmysle § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona
Citácia
Obratom podľa odseku 1 písm. b) sa rozumie súčet všetkých tržieb, výnosov alebo príjmov z predaja tovaru, služieb a elektronického obsahu bez nepriamych daní, ku ktorému sa pripočíta finančná pomoc poskytnutá dohliadanej osobe; obrat vyjadrený v cudzej mene sa prepočíta na eurá, pričom na prepočet cudzej meny na eurá sa použije priemer referenčných výmenných kurzov určených a vyhlásených Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktoré sú platné pre príslušné účtovné obdobie.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 31, odsek 5
Predmet regulácie Iné správne delikty a ukladanie pokút (Paragraf 31, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Dohliadaná osoba
Národná banka Slovenska
Európska centrálna banka
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74e033e9daea66ec2659bc