Základné informácie o regulácii

Regulácia
Súčinnosť iných orgánov verejnej moci s orgánmi dohľadu
Citácia
Iné orgány verejnej moci poskytujú orgánom dohľadu súčinnosť potrebnú na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 28, odsek 6
Predmet regulácie Jednotný úrad pre spoluprácu a príslušné orgány (Paragraf 28, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán verejnej moci
Nepriame právo Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c70a4d30354e8294ce93