Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dozor, dohľad alebo kontrola dodržiavania povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa, začatá a neskončená pred 1. januárom 2020
Citácia
Dozor, dohľad alebo kontrola zamerané na dodržiavanie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa podľa všeobecného predpisu o ochrane spotrebiteľa alebo osobitných predpisov začaté a neskončené pred 1. januárom 2020 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 33, odsek 1
Predmet regulácie Prechodné ustanovenia (Paragraf 33, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74e165e9daea1cae2659c4