Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zásada ochrany osobných údajov spotrebiteľov a iných fyzických osôb pri zverejňovaní rozhodnutí
Citácia
Orgán dohľadu pri zverejňovaní rozhodnutí dbá na ochranu osobných údajov spotrebiteľov a iných fyzických osôb, na ochranu bankového tajomstva, daňového tajomstva, poštového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo iných informácií utajovaných alebo chránených povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného predpisu. Orgán dohľadu uverejňuje rozhodnutie aj s identifikačnými údajmi dohliadanej osoby, voči ktorej rozhodnutie smeruje.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 27, odsek 3
Predmet regulácie Zverejňovanie rozhodnutí (Paragraf 27, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Nepriame právo Spotrebiteľ
Fyzická osoba
Súvisiace subjekty Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c5934d3035bb9794ce8c