Základné informácie o regulácii

Regulácia
Plynutie lehoty na uloženie sankcie podľa § 22, ods. 1 tohto zákona pri trvajúcom porušovaní povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Citácia
Pri trvajúcom porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa začína plynúť lehota na uloženie sankcie podľa odseku 1 alebo podľa osobitných predpisov posledným dňom trvania tohto porušenia; tým nie je dotknuté neskoršie začatie plynutia lehoty na uloženie sankcie, ktorá podľa odseku 1 alebo podľa osobitných predpisov začína plynúť odo dňa zistenia porušenia povinnosti.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 22, odsek 2
Predmet regulácie Lehota na začatie konanie o uložení sankcie za správny delikt v oblasti ochrany spotrebiteľa a lehota na uloženie sankcie (Paragraf 22, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c2e74d30355f8294ce7d