Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zodpovednosť za náklady a straty, ktoré vznikli členskému štátu dožiadaného orgánu
Citácia
Orgán dohľadu zodpovedá za náklady a straty, ktoré vznikli členskému štátu dožiadaného orgánu v dôsledku zrušenia alebo zamietnutia opatrenia na presadzovanie práva prijatého na základe žiadosti orgánu dohľadu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 28, odsek 3
Predmet regulácie Jednotný úrad pre spoluprácu a príslušné orgány (Paragraf 28, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Nepriame právo Členský štát dožiadaného orgánu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c6934d3035c5be94ce90