Základné informácie o regulácii

Regulácia
Odmena za účasť na úkone dohľadu podľa § 4, ods. 4 tohto zákona
Citácia
Prizvanej osobe okrem zamestnanca príslušného orgánu a zamestnanca orgánu verejnej moci, u ktorého ide o výkon služobných úloh, ktoré sú v súlade s opisom jeho štátnozamestnaneckého miesta, patrí za účasť na úkone dohľadu podľa odseku 4 odmena podľa vnútorného predpisu orgánu dohľadu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 4, odsek 5
Predmet regulácie Práva a povinnosti dohliadanej osoby a orgánu dohľadu pri výkone dohľadu (Paragraf 4, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Prizvaná osoba
Súvisiace subjekty Zamestnanec orgánu verejnej moci u ktorého ide o výkon služobných úloh ktoré sú v súlade s opisom jeho štátnozamestnaneckého miesta
Zamestnanec príslušného orgánu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7423c458cfd0259d44c9a4