Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zabezpečenie registrácie domény najvyššej úrovne pre orgán dohľadu
Citácia
Ak orgán dohľadu uloží sankciu podľa § 20 ods. 1 písm. d), môže požiadať registračnú autoritu pre doménu najvyššej úrovne o zabezpečenie registrácie vymazanej domény pre orgán dohľadu. Registračná autorita pre doménu najvyššej úrovne zabezpečí v spolupráci s orgánom dohľadu registráciu domény podľa predchádzajúcej vety bezodkladne po výmaze domény na základe rozhodnutia orgánu dohľadu. Náklady spojené s registráciou domény uhrádza orgán dohľadu, ktorý o registráciu domény požiadal.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 25, odsek 4
Predmet regulácie Doplňujúce ustanovenia k ukladaniu sankcií (Paragraf 25, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Subkategória regulácie Dovolenie
Príkaz
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Povinnosť Orgán dohľadu
Registračná autorita pre doménu najvyššej úrovne
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c47b4d30358ab894ce87