Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zákaz uloženia pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej v opatrení o blokovaní
Citácia
Orgán dohľadu nemôže uložiť pokutu za nesplnenie povinnosti uloženej v opatrení o blokovaní, ak orgán dohľadu podal žiadosť o výkon blokovania podľa § 11 ods. 8.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 31, odsek 2
Predmet regulácie Iné správne delikty a ukladanie pokút (Paragraf 31, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74dfd1e9daeae1d32659b9